MĚSTSKÁ DOPRAVA V BRNĚ

I. Tramvaje - 1869-1999

Dějiny moderní kolejové dopravy v českých zemích se jak v případě železnice tak i tramvaje začaly psát v Brně. První významná železnice na území Čech spojovala Vídeň s Brnem od roku 1839, přesně o 30 let později pak vyjela v Brně i první linka koňské tramvaje, shodou okolností se tak stalo ve stejném roce i ve Vídni.

První idea postavit v Brně linku koňské dráhy se datuje k roku 1868, kdy s tímto návrhem přišel jeden z brněnských radních dr.Heschl. Jednání v městské radě byla ukončena relativně rychle, a již 3.února 1869 předložila městská rada o získání koncese na 7 tratích. Současně s tím byla ihned založena Brněnská tramvajová společnost pro osobní a nákladní dopravu, a bez ohledu na neudělení koncese se začalo se stavbou prvního úseku Kiosk-Semilasso.

Žádost o koncesi byla vyřízena 4.srpna 1869, a hned 17.srpna téhož roku vyjely první vlaky koňské tramvaje na úseku Kiosk-Semilasso. Ještě téhož roku byla dokončena tra do Městského dvora (v blízkosti konečné stanice se nacházela provizorní vozovna) a do Starého Brna, tzn. ve směru na Pisárky. Celý systém byl doplněn v roce 1870 tratěmi do Zábrdovic, Pisárek a nákladní spojnice mezi Severním (t.j.dnešním Hlavním) a Rosickým nádražím (dnes v blízkosti jen nákladní dopravě sloužící stanici Brno dolní n.). Celý systém měřil takřka 15 kilometrů a provoz zajišovalo 53 osobních a 10 nákladních vozů, pro které sloužily dvě malé vozovny v Pisárkách a Králově poli. Rozchod byl pochopitelně normální, 1435 mm.

Celý systém byl relativně velkoryse stavěn, nicméně zlé časy dolehly na koňku velmi brzy. Již v roce 1872 byl zrušen provoz k Městskému dvoru, od roku 1873 se pak i na hlavní trati Pisárky - Královo Pole jezdilo jen v létě. V roce 1875 pak společnost vyhlásila úpadek a byla zrušena.

V roce 1876 se městská rada pokusila obnovit provoz znovu. Vešla proto v jednání s Bernhardem Kollmanem, což byl ředitel nově vzniknuvší pražské koňky (nikoliv ale majitel, tím byl Eduard Otlett), který v srpnu 1876 obnovil omezený provoz, již pouze na hlavní trati Pisárky - Královo Pole. Pro provoz bylo převzato 14 vozů původní koňky. Systém fungoval do roku 1881, kdy společnost opět zkrachovala.

Od prosince 1881 se tak hledal další zájemce. První naděje svitla hned roku 1882, kdy o provoz projevil zájem podnikatel Wilhelm Lindheim, který nakonec ustanovil společnost „Brněnská parní tramvaj“. Vlastní přestavba tratě Královo Pole - Pisárky na parní provoz ale začala až roku 1883, a byla dokončena 28.května 1884, kdy byl zahájen provoz se šesti parními lokomotivami, většinou ovšem pořízenými již jako ojeté. Parní tramvaj zhruba vedla v trase původní koňky, pouze v oblasti centra města vedla mírně odlišnou trasou.

V listopadu 1884 se začalo jezdit i na zcela nové trati k městskému hřbitovu, od roku 1889 pak byla v provozu i nákladní tra k cukrovaru. To již bylo ve stavu 10 parních lokomotiv, včetně legendárního, dodnes zachovalého stroje 10 „Caroline“. Pravidelný provoz pak bez větších výkyvů probíhal až do konce 19.století, rozvoj sítě, ani uvedení petrolejové tramvaje se nekonalo.

Od roku 1898 se vedla jednání s rakouskou firmou österreischen Union Elektrizitäts-Gesselschaft o elektrizaci tratí parní tramvaje. Práce nakonec začaly v roce 1899 za plného provozu, takže 20. června 1900 vyjela naposledy parní tramvaj, následujícího dne pak v Brně vyjely elektrické tramvaje poprvé.

Pro elektrický provoz bylo dodáno 40 tramvajových vozů ze strojíren v Grazu, vybavených elektrickou výzbrojí AEG. Relativně vysoký provoz těchto vozů byl zvolen, protože se již intenzívně budovalo několik dalších tratí. Hned v listopadu 1900 se začalo jezdit na „žluté“ trati z dnešního Náměstí Svobody do Zábrdovic, hned následujícího roku vyjely poprvé vozy na tratích od nádraží do Komárova, od nádraží k jatkám, z Lažanského náměstí k obilnímu trhu, jakož i ke „Krásné vyhlídce“. Během dalších dvou let byly do sítě doplněny ještě příčná městská tra mezi dnešním Náměstím Svobody a Mendlovým náměstím jakož i tratě do Sadové a do Úřednické čtvrti. Současně bylo také dodáno 7 nových vozů z Královopolské strojírny, další vozy z této strojírny pak až do 60.let tvořily základ vozového parku.

Další změnou ve vozovém parku pak byly až v roce 1915 použité vozy z bývalé dráhy Bratislava - Vídeň, které byly nutné vzhledem k nově postavené trati do Laudonovy ulice, kde byl postaven velký vojenský lazaret. Současně s tím byly zavedeny i dlouhé lazaretní vlaky tažené opět parní lokomotivou Caroline.

V období mezi dvěma světovými válkami prožívala brněnská tramvajová doprava značný rozmach, daný hlavně zásadním rozvojem celého města. Tramvaje postupně vyjížděly do nových čtvrtí, postupně byl obnoven i vozový park, takřka výhradně tramvajemi z Královopolské strojírny s elektrickou výzbrojí Škoda.

Rovněž stávající tratě byly radikálně modernizovány. Již v roce 1930 se jezdilo povětšinou na dvojkolejných tratích, s výjimkou úseků do Řečkovic, Sadové a k jatkám. Brno také začalo v této době stavět smyčky na konečných úsecích, což zrychlovalo provoz, některé vozy tak mohly být přestavovány na jednosměrné, čímž byla zvýšena i jejich obsaditelnost.

Za celé toto období se sí takřka zdvojnásobila. V roce 1940 se tak jezdilo již na 9 linkách:
1 Pisárky - Řečkovice, 10.4 km
2 Horní Heršpice - kasárny Žídenice, 8,5 km
3 Obřany - Žabovřesky, 9,7 km
4 Juliánov - Úřednická čtvr, 6,9 km
5 Lažanského n. - Sadová, 2,2 km
6 Pisárky - Královo pole, 8,1 km
7 Žabovřesky - Husovice, 7,6 km
8 Ústřední Hřbitov - Žídenice, 6,8 km
9 Černá Pole - Komárov, 5,2 km

V roce 1941 převzal brněnský podnik provoz na bývalé železniční trati mezi Černovicemi a Líšní, postupně jí elektrizoval (a v letech 1949-1950 jí i zdvoukolejnil), a zařadil nejprve jako linku L, později jako linku 10 do zbytku normální sítě.

Za války byla dokonce otevřena stavebně náročná Husova ulice, jako nová spojnice mezi centrem města a nádražím. Byl tam také převeden tramvajový provoz, současně byl proto zastaven provoz tramvají v Dominikánské a Zámečnické ulici.

Na sklonku války byly poškozeny některé úseky, jakož i vozovna v Pisárkách. Provoz se podařilo v plném rozsahu obnovit postupně do října 1945, až do konce roku ovšem do Líšně byl jen parní provoz.

Hned v roce 1946 bylo dodáno opět z Králova Pole prvních 6 nových vozů. Konstrukčně šlo o relativně moderní vozy, sice ještě dvounápravové s klasickou elektrickou výzbrojí, ale již s moderní celokovovou skříní, včetně pneumaticky ovládaných dveří. Tyto vozy byly ještě obousměrné, ale do roku 1960 byly rekonstruovány na jednosměrný provoz. Mezitím byly do provozu uvedeny další vozy z této série do roku 1952 jich bylo dodáno 30, v roce 1954 si ještě dopravní podnik vlastní silou postavil čtyři podobné vozy.

Za vozovým parkem nezaostávala ani stavba nových tramvajových tratí. V roce 1946 byl sice zastaven provoz na Sadovou, ale od roku 1947 byla postupně otevíraná tra do Bystrce, stejně jako nová spojovací tra mezi Starou osadou a Žídenicemi, nebo nová tra do Fučikovy čtvrti. V roce 1951 následovalo prodloužení tratě v Horních Heršpicích, v 50.letech také došlo ke zrušení dvou krátkých tratí v Kobližné ulici a k jatkám. V roce 1952 ale (kromě jateční tratě) byly už všechny tratě zásadně dvoukolejné a vybavené smyčkami.

V té době už byly v ČKD vyráběny tramvaje T1. O jejich nákupu pro Brno ale nebylo rozhodnuto, proto na moderní tramvaje čekalo město až do roku 1958, kdy vyjelo na tratě první čtyři tramvaje typu T2. Pro jejich remízování pak byla postavena nová moderní vozovna v Králově Poli (severně od původní vozovny koňky zrušené pravděpodobně v roce 1952).

Provoz těžkých moderních vozů se neobešel bez problémů, postupně musela být přestavěna většina rozvodné sítě. Když byla v roce 1961 dokončena nová tramvajová tra do Králova Pole k Tesle, byly nové vozy směrovány převážně tam. Následujícího roku jezdilo po Brně již 94 těchto vozů (401-494), čímž se Brno po Ostravě stalo druhým největším provozovatelem těchto vozů u nás.

V 60.letech stagnoval rozvoj kolejové sítě i v Brně. Brno patřilo ke šastným městům, kde byl za celou dobu existence zrušen pouhý zlomek kolejové sítě tramvají. Nejvýznamnější zrušení tratě zde nastalo právě v roce 1964, kdy byl zastaven provoz mezi Stránskou skálou a Líšní. Plánovala se i další zrušení, ale k ním naštěstí nedošlo. Naopak 70.léta, která jsou obvykle v ostatních městech spojována s ještě větší stagnací dopravy znamenala pro Brno rozvoj kolejové sítě. Základ pro tento rozvoj byl položen již v polovině 60.let, kdy byly dány do provozu nov 9‚ tramvajové vozy typu T3, kterých bylo jen za období 1963-1967 dodáno 80. Ještě významnějším počinem se stala dodávka prvních brněnských kloubových vozů, tentokrát typu K2. Po první dodávce 601-607 v roce 1967 následovalo v roce 1969 dalších 16 vozů stejného typu.

V témže roce byl přečíslován i vozový park tramvají takto:
 
1001-1022 vozy K2 (původně 601-622)
1117-1146 původní poválečné vozy z Kr.Pole (pův. 117-146)
1297-1326 původní poválečné vleky (v čísle zachováno pův označení 297-326)
1401-1469 vozy T2 (pův.401-494)
1495-1580 vozy T3 (pův.495-580).

Ostatní dvounápravové vozy byly právě v tomto období staženy s osobní dopravy, některé přestavěny na pracovní vozy, ale většina jich byla zrušena.

V roce 1972 se tedy konečně dočkala dalšího rozvoje i tramvajová sí, prodloužením v Králově Poli na smyčku Střelnice. V roce 1973 pak následovala další významná tramvajová tra do sídliště Lesná.

Tak jako v jiných městech, i zde se v 70.letech intenzívně budovala sídliště, často relativně daleko od centra města. Na rozdíl od zbytku České republiky tady ale hrála významnou úlohu elektrické trakce, kromě tramvají to byly v tomto období hlavně trolejbusy - jako vůbec v jediném českém městě. Nové tramvajové tratě byly ovšem projektovány i nadále, v roce 1976 tak došlo ke stavbě významné tratě Pisárky - Komín, čímž byla zjednodušena a zkvalitněna doprava na sídliště Bystrc. V roce 1977 pak došlo k otevření další dlouhé tratě do Modřic, zcela mimo území mimo město Brno (do dnešního dne jedna ze čtyř tramvajových tratí v republice jdoucích za hranice města). Zvýšené přepravní nároky byly řešeny hlavně nákupem nových tramvají K2, kterých bylo postupně dodáno 132, čímž se Brno stalo největším provozovatelem těchto vozů, nicméně následovaly i běžné vozy T3, těch ovšem bylo od roku 1970 pouhých 25, celkem tedy 111 vozů (1495-1603, vozy 1581 a 1585 obsazeny dvakrát.). Naopak staré dvounápravové vozy byly vyřazeny na přelomu let 1973 a 1974.

Na počátku 80.let bylo na tramvajovou sí napojeno ve dvou etapách (1980, 1982) sídliště Bohunice a Starý Lískovec, tj. jakési brněnské vydání pražského Jižního města. V letech 1983-1984 to pak bylo ještě sídliště Bystrc, kde sice tramvaje jezdily na jeho okraj již dříve, ale prodloužením po obvodu celého sídliště došlo k výraznému zlepšení obsluhy. V roce 1985 byla bohužel zrušena tramvajová tra mezi Starou Osadou a Žídenicemi, ale již roku následujícho vyjely tramvaje do sídliště Líšeň, nikoliv ovšem po původní trati, která i nadále slouží jen jako příjezdová tra do depozitE1 ře TMB, ale po zcela nové trati vedené poněkud východněji. O tři roku později byla pak tato tra prodloužena ještě více do líšeňského sídliště.

V polovině 80. let začaly postupně stárnout vozy T2 z prvních dodávek, nehledě k tomu, že vzhledem k otevírání nových tratích bylo potřeba více dalších vozů. V roce 1985 tak dorazila první dodávka vozů T3SUCS ev.čísel 1604-1619. V roce 1986 pak dorazila do brněnských ulic první dvojice tramvají KT8D5 ev.čísel 1701 a 1702. Vozy byly nasazeny nejtypičtěji na linku 18 z Bystrce do Řečkovic. Dodávky obou typů vozů pak pokračovaly dále, jednak dalších 33 vozů T3, jakož i 26 vozů KT8D5. V letech 1992-1993 si pak brněnský podnik pořídil ještě 5 ojetých vozů T3 z Prahy a jeden vůz stejného typu z Bratislavy (!).

Rozvoj tramvajové sítě se sice v 90.letech zpomalil, ale nové tratě se stavěly dále. 20. prosince 1994 byla uvedena do provozu nová spojovací tra po Renneské třídě, která o třetinu zrychlila cestu ze sídliš St.Lískovec a Bohunice do centra města k hlavnímu nádraží. V průběhu roku 1997 bylo dokončeno zečtyřkolejnění Nádražní ulice, částečně dokonce v kombinaci se zatravněným svrškem. V té době také již několik let běžely práce na dalším prodloužení tramvajové tratě z Líšeňského sídliště směrem ke staré Líšni na náměstí Karla IV. Bohužel se dosud nepodařilo nalézt prostředky na otevření tratě v celém rozsahu, rozhodlo se proto o otevření prvního úseku jen do zastávky Líšeň Jírova. Tam se mělo vyjet poprvé ještě 20.prosince roku 1997. Došlo ovšem k odkladu na první květnové dny roku 1998, který se nakonec podařilo dodržet Nově vybudovaná prozatímní konečná je uložena pod úrovní terénu, a není vybavená smyčkou, pouze kolejovým přejezdem. Byla sem prodloužena linka číslo 8, na kterou jsou pochopitelně vypravovány jen obousměrné vozy KT8D5. Současně s tím byla velmi neuváženě zlikvidovaná stávající smyčka Houbalova, takže nejbližší smyčkou je až Novolíšeňská. Plánované další pokračování do Líšně na náměstí Karla IV. je odloženo na neurčito.
 

Rozestavěna je také další tra ze Štefáníkovy (bývalé Fučíkovy) čtvrti do Lesné. Kromě dokončení těchto dvou rozestavěných tratí se ještě velmi neoficiálně mluví o případném obnovení provozu na staré trati do Líšně, ale to asi zůstane jen zbožným přáním. Jiné konkrétní projekty klasické tramvaje ovšem nejsou na pořadu dne...

Kromě tratí se v Brně v 90.letech měnily i jiné věci. Původní linkové schéma obsahující postupně 22 linek (od roku 1991 více linek než v Praze!) bylo k 1.září 1995 zcela rozmetáno a nahrazeno novým linkovým vedením, které obsahuje jen 13 linek. Valná většina tratí je proto obsluhována jen jedinou linkou, která je ovšem v provozu mnohem častěji než dosud. Vzhledem k tomu, že je zaveden nově přestupný tarif s časově omezenou jízdenkou je nutné v centru města obvykle přestupovat. Nové vedení ale i tak bylo přijato velmi kladně, a o návratu k původnímu vedení se neuvažuje.

Pozoruhodnou kapitolou je i vozový park. Na počátku 90. let bylo zřejmé, že nová vozidla se budou nakupovat stále obtížněji. DP Brno se proto odhodlal k rekonstrukci vozů T3 a K2. Jako vzorek byl vybrán vůz 1615, který byl radikálně modernizován dosazením nové elektrické výzbroje a novým vybavením interiéru. Na tyto úpravy pak navázala stavba 10 vozů T3G, které si částečně sestavil DP Brno sám s využitím nové vozové skříně. Tyto vozy dostaly čísla 1659-1668. Podobným způsobem bylo rekonstruováno i několik dalších vozů K2, těm ale byly ponechány původní evidenční čísla. V letech 1995-1996 se nakonec podařilo nakoupit i 20 moderních tramvají typu T6A5, které dostaly čísla 1201-1220. V roce 1997 pak následovaly ještě čtyři nízkopodlažní tramvaje RT6N1 čísel 1801-1804, které byly po dlouhých odkladech nakonec nasazeny do provozu až na podzim téhož roku, převážně na linku číslo 4.

Další raritou by se mohly stát upravené vozy KT8D5, kterých bylo na počátku roku 1998 objednáno dalších 7. Na rozdíl od původních vozů by měly být vybaveny středním nízkopodlažním článkem, dalším rozdílem jsou předsuvné dveře, jakož i drobné změny v pojezdové části. Další ambiciózní plány pak hovoří o dosazení tohoto středního článku do stávajících KT8D5 1701-1728, jakož i o modernizaci vozů K2 rovněž dosazením středního nízkopodlažního článku, je ovšem otázkou, zda se něco takového podaří realizovat. V roce 1999 byly nakonec pořízeny zamýšlené vozy označené jako 1729-1735, staré vozy ovšem zůstaly beze změn.

V průběhu 90.let byly postupně vyřazeny všechny vozy T2. Na počátku května 1998 byla v provozu poslední souprava 1470+1462 těchto vozů, která původně neměla přežít I.pololetí roku 1998, ale nakonec se v provozu udržela po celý rok, a to až do 19.prosince 1998, kdy byl slavnostní jízdou ukončen provoz tohoto typu ve městě. Vozy by měly být nejspíše sešrotovány, ovšem uvažuje se, že by zůstaly odstaveny až do oslav 130.výročí MHD v Brně, které se bude konat v roce 1999 (muzejní tramvaj 1473 stejného typu je polovrakem, a rozhodně nebude do té doby opravena).

Vzhledem k dodávce 7 vozů KT8N, která se konečně rozběhla v závěru roku 1998 je nutné vyřadit odpovídající počet vozů, kromě obou zbývajících vozů T2 budou následovat i vozy T3 z prvních sérií

Plánované oslavy 130. výročí tramvají ve městě opět oživilo úvahy o rekonstrukci tramvajové tratě do muzea v Líšni. Tra je nesjízdná od počáku 90.let, poslední náklady na opravu hovoří o cca. 30 miliónech korun. V létě 1998 se údajně naskytla možnost získání levných kolejnic od ČD, tudíž by se snad dala oprava pořídit podstatně levněji. Kromě provozu muzejních vozů se dokonce počítalo i se znovuzavedením tramvajové linky 10 do Líšně, byly totiž obavy ponechat tra nepojížděnou, a tím jí zanechat napospas různým nekalým živlům. Do konce roku 1998 se ovšem nepodařilo tyto plány realizovat, a neustálé odkládání pochopitelně snižuje náklady na jejich realizaci. Nakonec to nejspíš dopadne tak, že tra bude opravena tak, aby se po ní daly muzejní vozy dostrkat dolů a nahoru, a možná ani to ne. Ale-uvidíme...

K 1.lednu 2000 provozoval DP Brno následující tramvajové linky:
1 Bystrc, Ečerova - Řečkovice
2 Stará Osada - Modřice
3 Stará Osada - Komín (- Bystrc, Rakovecká)
4 Obřany - Masarykova čtvr
5 Štefáníkova čtvr - St.Lískovec
6 (Modřice -) Ústřední Hřbitov - Kr.Pole, nádraží
7 Kr.Pole, nádraží - Stará Osada
8 Líšeň, Jírova - St.Lískovec 
9 Komárov - Lesná
10 Nové Sady - Stránská skála
11 Bystrc, Ečerova - Lesná
12 Komárov - Královo Pole, Červinkova
13 Královo Pole střelnice - Juliánov

II. Trolejbusy - 1949 - 1999

Jestliže Brno bylo průkopníkem kolejové dopravy u nás, v oblasti trolejbusové dopravy to již nebylo tak horké, první trolejbusy vyjely do brněnských ulic v době, kdy již v řadě jiných měst jezdily několik let. První plány na zavedení trolejbusové dopravy ve městě se datují nicméně taktéž od 30.let, kdy postupně byly zaváděny autobusové linky, u kterých se uvažovalo o elektrizaci, nicméně k tomu nakonec nedošlo. Ani za druhé světové války, která byla relativně příznivá pro vznik nových trolejbusových provozů (Bratislava, Plzeň, Zlín) se tento způsob dopravy nepodařilo prosadit. Návrhy byly podány po II.světové válce znovu, a to již došlo k jejich realizaci. V roce 1946 se počítalo se stavbou 6 tratí do Masarykovy čtvrti, Modřic, Tuřan, Slatiny, Králova pole a k přehradě. Nakonec se stavět začalo až v roce 1948, podle zredukovaného plánu na třech tratích. Pro provoz byly v roce 1949 dodány trolejbusy Škoda 6Tr, postupně v počtu 15 kusů. 30.července 1949 tak slavnostně vyjely první vozy od hlavního nádraží do Slatiny. 6.listopadu téhož roku vyjely trolejbusy i z Moravského náměstí do Králova Pole, v poslední den roku 1949 se pak ještě vyjelo z Komárova do Tuřan.

Všechny tři linky byly manipulačními tratěmi (které zhusta využívaly třívodičového vedení společného s tramvají) spojeny s tramvajovou vozovnou v Husovicích, kde byly vozy deponovány. Původní záměr počítal s označením linek písmeny (C, H, K), nakonec ale dostaly linky čísla 21,22,23 (v obou případech je uvedeno značení linek, tak jak byly za sebou otvírány).

Nové linky sloužily jako vhodný doplněk tramvají, souběhů bylo jen minimálně. Pro vzrůstající provoz byly dodány v roce 1953 další nové trolejbusy, tentokrát typu 7Tr, které dostaly čísla 16-26. Stejně jako vozy 6Tr byly i tyto dodány v modrošedém nátěru, který byl do té doby pro Brno vyhrazen pro trolejbusy. To už ale neplatilo pro dodávku dalších trolejbusů stejného typu, které byly dodány roku 1954 s čísly 27-31, ty už byly částečně červené.

V roce 1954 byla trolejbusová tra 21 prodloužena ze Slatiny do Šlapanic, opět tedy za hranice města Brna. V roce 1956 pak byla částečně přeložena tra do Tuřan, stejně tak došlo ke změnám ve vozovém parku, který byl doplněn vozy 8Tr ev.čísel 32-42.

Ve druhé polovině 50.let byla dokončována vozovna v Králově Poli, která byla navržena pro společné remízování moderních tramvají T2, jakož i trolejbusů, které měly vyhrazeny jednu celou halu. K vozovně proto byla postavena nová manipulační tra; původní záměr zavést na nEDĄ dopravu osob ztroskotal. Vozovna byla otevřena v roce 1958, po otevření zajišovala provoz na lince 22, částečně též na lince 21.

První polovina 60.let byla pro trolejbusovou dopravu poměrně příznivá. Nedošlo sice k rozšiřování sítě, nicméně provoz trolejbusů byl v té době stabilní a nebyl narušován žádnými zásadními změnami. V roce 1961 byla ovšem v trase linky 22 stavěna kapacitní tramvajová tra. Provoz na lince 22 byl proto přesunut do rovnoběžné ulice. Konečná se tak nacházela poněkud severněji, podstatně blíže královopolské vozovně než stará smyčka.

Roku 1963 byly dodány do Brna dva nové trolejbusy Škoda 9Tr 43 a 44. Šlo o vozy z exportního souběhu, byly dodány jako dvoudveřové. Oba byly v nestandardním nátěru. Následujícího roku pak následovala série 10 vozů již ve zcela normálním provedení. Dodávkou těchto vozů tak stoupl vozový park na rekordních 54 vozidel.

Hned následujícího roku ovšem započalo omezování trolejbusové dopravy. Nové vozy již nebyly nakupovány, staré vozy 6Tr a 7Tr byly postupně vyřazovány. Ještě v roce 1965 opustily trolejbusy vozovnu v Králově Poli a byly znovu soustředěny v Husovicích (v Kr.Poli ovšem zůstaly dílny těžké údržby). V roce 1968 pak došlo k zastavení provozu na lince 23 do Tuřan. Důvodem bylo zrušení nepřestupního tarifu, který znemožňoval přestup v Komárově na tramvajové linky bez nutnosti doplatku. Cestující proto dali přednost autobusové lince 40, která jezdila ve stejné trase s trolejbusy, z Komárova ovšem pokračovala k Hlavnímu nádraží. To již bylo ve stavu pouhých 31 vozidel, a počítalo se, že trolejbusy během cca.4 let zcela zmizí z brněnských ulic.

Zlom kupodivu přišel ještě v roce 1969. Podařilo se prosadit zakoupení dalších vozů 9Tr. Současně s tím se změnilo nahlížení na trolejbusy, naopak se začalo počítat s jejich nasazením jako napáječe tramvaje. Hned na počátku 70.let tak došlo ke změně plánu stavby tramvajové tratě přes sídliště Žabovřesky, namísto toho byla zřízena linka 24 z České do ul.Topolky.

Téhož roku také byly dodány další trolejbusy 9Tr, byla to dosud největší dodávka trolejbusů do Brna vůbec. Díky vzrůstajícímu počtu trolejbusů byly proto tramvaje z vozovny v Husovicích předány do Králova Pole, a vozovna pak byla do roku 1972 rekonstruována jen pro trolejbusy. Při rekonstrukci tu byly zřízeny i na svou dobu moderní dílny těžké udržby, takže bylo možno definitvně opustit královopolskou vozovnu včetně manipulačních tratí k ní.

To už byla v provozu další trolejbusová linka, která pod číslem 35 vyjela poslední den roku 1971 z České do Vychodilovy ulice. Následujícího dne, 1.1.1972 pak byly ještě linky 21-24 přečíslovány na 31-34. V tomto období pak rovněž byly rekonstruovány manipulační tratě tak, že bylo odstraněno třívodičové vedení společné pro trolejbus a tramvaj, byly rovněž zrušeny úseky, které trolejbus musel projíždět setrvačností, couváním, nebo samospádem. Zachována zůstala je nutnost překládání sběračů na některých křižovatkách, kde nebyly instalovány výhybky.

V roce 1974 se trolejbusová sí rozšířila do průmyslové oblasti ve Slatině, kam byla zavedena i nová linka 33. Ještě téhož roku byla ale i do této oblasti ale přeložena z centra Slatiny i původní linka 31, linka 33 tak zůstala omezena jen na několik spojů denně (a to až do roku 1994, kdy byla linkou 31 zcela pohlcena).

V polovině 70.let byl omezován provoz trolejbusů 8Tr, poslední byl ale vyřazen až roku 1978. Mezitím už byly rozestavěny další trolejbusové tratě, zejména do sídliště Kohoutovice. Znamenalo to zavedení trolejbusů do západní části města, kde se do té doby tento dopravní prostředek neobjevoval. Provoz na této trati z Mendlova náměstí přes Výstaviště do Kohoutovic byl zahájen v poslední den roku 1975. Nová linka dostala číslo 37.

„Chybějící“ linka 36 byla v té době rezervovaná pro novou tra do sídliště Komín, kam se vozy poprvé rozjely hned 1.února 1976. I tato tra byla směrována z České, kde tak touto dobou končily 4 linky. V původní podobě nevydržela linka dlouho, hned roku 1977 byla ještě více prodloužena v oblasti Komína. Téhož roku byla prodloužena i tra v Kohoutovicích, vzhledem k tomu, že zástavba tam ještě nebyla dokončena, ještě nějaký čas trvalo, než tam vyjely pravidelné spoje.

Rok 1979 znamenal zahájení provozu na nové lince 38, která vedla na sídliště Nový Lískovec, opět velmi kopcovitou oblastí. Hned následujícího roku byla ještě z této tratě zřízena nová odbočka k zadnímu vchodu nemocnice v Bohunicích, kam byla zavedena linka 38A.

V té době měl dopravní podnik ve stavu rekordních 139 vozů. Vozovna v Husovicích byla schopna pojmout stěží tři čtvrtiny tohoto počtu. Neustále sílily tlaky, které požadovaly stavbu nové vozovny, ale zatím se stavba odkládala.

Na počátku 80.let se pak ještě trolejbusy rozjely na nové vnitroměstské trati z Mendlova na Komenského náměstí. Na tuto stavbu pak navázala stavba trolejbusové trati Komenského náměstí - Masarykova čtvr (tehdy Stavební fakulta VUT). Zřízena byla linka 39.

V roce 1981 byla dokončena nová trolejbusová tra do sídliště Bystrc. I když Bystrc byla napojena na tramvajovou tra od roku 1947 (a do severní části sídliště se budovalo prodloužení), jižní část byla bez kapacitní dopravy. Stavbou této tratě (odbočující z komínské trati) se tak situace změnila. Nová linka Česká - Bystrc, Černého dostala číslo 140 (čísla od 40 výše byly již obsazeny autobusy). O několik dní později, 1.1.1982 byly i stávající linky 31-39 přečíslovány na 131-139.

V roce 1982 vyjely trolejbusy i na nové trati do Slatiny. Slatinský úsek byl z valné části obnovou původního vedení linky 21 z let 1949-1974. Nové spojení dostalo číslo 141. Ještě téhož roku vznikly další dvě tratě. První z nich, označená jako 39A vedla z Komenského náměstí opět do Masarykovy čtvrti, zhruba souběžně s linkou 139, ovšem mírně jižněji. Další tratí tohoto období bylo prodloužení tratě v Novém Lískovci, kam byla od Chirany odkloněna linka 138, k Chiraně jezdila jen 38A.

Na počátku roku 1983 byly „náhradní“ trolejbusové linky 37A, 38A a 39A přečíslovány na 142-144. Vozový park byl mezitím posílen prvními vozy 14Tr, kromě pěti vozů z nulté série z roku 1982 to bylo i 19 sériových vozů z roku 1983.

Několikaletý skluz ve výrobě těchto vozidel, ale hlavně velmi špatné provedení způsobilo velmi špatné zkušenosti s těmito vozy. Vozy trpěly hlavně malou tuhostí karosérie, musely jím být postupně zesilovány sloupky. Nultá série tak byla vyřazena během 7 let, vozy z první série jsou s vypětím sil udržovány v provozu dosud.

Ještě v závěru roku 1983 vyjely poprvé vozy nové linky 145 z Komenského náměstí do Bohunic, tehdejší Kalininově ulici. Šlo bohužel o oblast, kde byla doprava dostatečně zabezpečena tramvajemi, takže trolejbusy se tu staly jen doplňujícím dopravním prostředkem. Na několik let šlo o poslední trolejbusovou tra v Brně, nepočítaje ovšem kratičké prodloužení bystrcké tratě v roce 1985.

V roce 1984 byla konečně dokončena vozovna ve Slatině. Bohužel zde byla z úsporných důvodů tato stavba pojata jen jako „odstavná plocha“ což přeloženo do češtiny znamenalo, že vozy zde garážovaly a dodnes garážují jen pod širým nebem. Z vozovny Husovice sem bylo přesunuto 50 vozidel, které zajišují dopravu na „místních“ linkách 131,133 a 141.

V polovině 80.let byl provoz trolejbusů narušován výlukami. I za těchto podmínek byl ale provoz udržován v maximální možné míře, často byly stavěny nové objízdné tratě prozatímního charakteru.

Koncem roku 1986 byl zahájen provoz na nové lince 146, která vedla od Janáčkova divadla do (tehdejší) Fučíkovy čtvrtě, odkud měla výhledově pokračovat na Lesnou. Ve stávající podobě se ovšem jednalo o kolosální nesmysl, který cestujícími byl využíván spíše jen ze zvědavosti. Původní nasazení čtyř trolejbusů se tak postupem doby zredukovalo na jeden, než byla na počátku 90.let tra zcela zrušena.

V roce 1987 byla dána do provozu „mikrotra“ o délce cca. 50 metrů v oblasti Přívratu, to umožnilo zavést přímý provoz linky 134 na Vychodilovu, linka 135 byla zrušena. V témže roce pak byla dána do provozu nová tra ze Staré Osady do sídliště Vinohrady, jako náhrada za nerealizovanou tramvajovou tra, provozovaná linkou 147.

1.listopadu 1988 pak byla tato tra prodloužena až ke smyčce Novolíšeňská, kde byla zřízena provizorní smyčka - která je ovšem v provozu ještě nyní, po 10 letech. Pro posílení provozu byla ještě zřízena linka 135, v původní trase linky 147, ze Staré Osady do sídl. Vinohrady.

V roce 1989 byla ještě zřízena nová manipulační tra z Husovické vozovny přes Tomkovo náměstí, Pionýrskou a Kotlářskou do ulice Úvoz.

Na sklonku roku 1989 provozoval DP Brno v největší české trolejbusové síti rekordní počet 17 linek. Toto číslo bylo největší v historii, ani později nebylo překonáno. Linkové vedení bylo toto:
 
131 Hlavní nádraží - Šlapanice
132 Česká - Královo Pole
133 Hlavní nádraží - Slatina nádraží
134 Česká - Vychodilova
135 Stará Osada - sídliště Vinohrady
136 Česká - Komín
137 Komenského náměstí - Kohoutovice
138 Komenského náměstí - Nový Lískovec
139 Komenského náměstí - Barvičova
140 Česká - Bystrc
141 Hlavní nádraží - Slatina
142 Mendlovo náměstí - Kohoutovice
143 Mendlovo náměstí - Bohunice - Chirana
144 Komenského náměstí - Preslova
145 Komenského náměstí - Bohunice, Kalininova
146 Janáčkovo divadlo - Štefáníkova čtvr
147 Stará Osada - Novolíšeňská

Provoz trolejbusů od roku 1990 do dnešních dní doznal spíše redukce provozu vzhledem ke skutečným požadavkům. V roce 1990 byla pro naprostou nevytíženost zrušena trolejbusová linka 146, v roce 1991 byl zastaven provoz na posilové lince 135. V témže roce byl zásluhou dlouhodobé výluky přerušen provoz na lince 140 do Bystrce. Linka byla převedena na autobusy, po ukončení výluky byla převedena na novou trasu k nádraží Královo Pole. Trolej ovšem zůstala zavěšena ve většině délky (kromě oblasti tzv.Bystrckého mostu), a s obnovením provozu se výhledově počíná.

Vozový park byl obnovován poprvé i kloubovými vozy typu 15Tr, těch ovšem bylo do dnešních dnů zakoupeno pouhých 8 vozidel. V té době se opět vyhrotily kapacitní problémy, takže od roku 1992 se počítá se stavbou další vozovny. Předběžně byla vybrána lokalita Komína, ale ke stavbě v té době ještě nedošlo.

Od 1.prosince 1992 pak byla tra do Nového Lískovce prodloužena ještě o 500 metrů do sídliště Kamenný vrch, současně s tím sem byla zavedena kapacitní linka 135 z Komenského náměstí, provoz na lince 138 byl omezen. Následujícího roku byla přeložena tra v Bohunicích, kde byl opuštěn původní úsek na někdejší Kalininovu ulici, a místo toho byla dána do provozu nová tra na smyčku Osová, tzn.přímo ke stanici tramvaje.

1.října 1994 byla zavedeno v brněnské trolejbusové dopravě zcela nové spojení napříč centrem města, z Mendlova náměstí přes Kotlářskou ulici, Tomkovo náměstí až do blízkosti smyčky Stará Osada. Nešlo ovšem o stavebně novou tra, ale o zpřístupnění málo využívané manipulační trolejbusové tratě pro pravidelnou dopravu osob. Nebyl postaven ani metr nové tratě, pouze došlo ke stavební úpravě několika křižovatek. Provoz na této trati byl zajišován linkou 145, která jezdila v trase Sídliště Vinohrady - Kotlářská - Bohunice, Osová. Šlo o zřízení trolejbusové linky, která vedla místy, kudy nikdy trolejbusy ani autobusy nejezdily. Přesto, zájem cestujících byl zcela šokující. Linka 145 se během krátké doby stala jednou z nejvytíženějších linek ve městě. V souvislosti s touto linkou byly zrušeny linky 138 a 143, posílena byla linka 135, která byla prodloužena v Kamenném vrchu zhruba o 200 metrů.

Na podzim 1995 pak byla linka 145 doplněna zhruba souběžnou linkou 146 Vinohrady - Kamenný vrch, která nejprve jezdila jen ve špičkách pracovních dnů, ale nyní již jezdí celý pracovní den mezi 5.00 a 20.00, i tak obě linky jezdí vytížené. To se naopak nedalo řici o výlukové lince 150 která v roce 1995 jezdila mezi Českou a Novolíšeňskou, jako náhrada za částečné omezení linky 147 z důvodu stavebních prací na Staré Osadě.

V roce 1995 se konečně rozeběhly práce na stavbě nové trolejbusové vozovny v Komíně. Ultramoderní patrová stavba byla nakonec dokončena až na jaře 1997, kdy byla slavnostně otevřena. Zatímco po léta brzdila rozvoj trolejbusů právě nízká kapacita vozoven, nyní je problém zcela opačný - v roce 1997 se nepodařilo nakoupit žádné nové vozy, takže vzhledem k tomu, že v závěru roku 1996 definitivně dojezdily vozy 9Tr, je nutno na některé trolejbusové linky (135,140) nasazovat autobusy.

V roce 1998 bylo objednáno 10 nízkopodlažních trolejbusů 21Tr, které ovšem byly určeny jako náhrada vozů 14Tr ze starších sérií. V roce 1999 proběhla stavba manipulační trolejbusové tratě ve Veslařské ulici, která spojila vozovnu v Komíně s významným uzlem trolejbusové dopravy na jihu města. Na rozdíl od původního plánu ovšem nedošlo k zavedení pravidelné trolejbusové linky na tuto tra, jezdí se zde jen z/do vozovny. Nicméně tyto spoje na trati berou cestující. Nová tra byla definitivně dána do provozu 15.prosince 1999.
Pro nejbližší období se sice zpracovává celá řada projektů, ale je nutné nejprve zvětšit počet trolejbusů. Nejaktuálnější je obnova trolejbusového provozu na lince 140 - první kroky k obnově byly učiněny už v roce 1998, kdy kromě nového napojení komínské vozovny na sí byla znovu zatrolejovaná oblast tzv. Bystrckého mostu. Naděje na zanovuobnovení trolejbusového provozu na lince 140 tím radikálně stouply, ale dosud se nejezdí. Další projekty by se mohly dočkat realizace v budoucích letech...

I tak je ovšem trolejbusový systém v Brně nejrozsáhlejší v ČR. K 1.lednu 2000 provozuje následující linky:
131 Hlavní nádraží - Šlapanice
132 Česká - Královo Pole
134 Česká - Vychodilova
135 Mendlovo náměstí - Kamenný Vrch
136 Česká - Komín
137 Komenského náměstí - Kohoutovice
139 Komenského náměstí - Barvičova
141 Hlavní nádraží - Slatina
142 Mendlovo náměstí - Kohoutovice
144 Komenského náměstí - Preslova
145 Vinohrady - Starý Lískovec, Osová
146 Kamenný vrch - Vinohrady
147 Stará Osada - Novolíšeňská

III. Metro - ?

Historie brněnské dopravy by nebyla úplná bez zmínky o snaze prosadit v Brně podzemní dráhu, resp.jinou kombinaci podpovrchové tramvaje. Od poloviny 70.let se datují v Praze studie, tu více, tu méně reálné, některé počítaly se zrušením celé tramvajové sítě, některé s kombinací povrchových a podpovrchových tramvají, atp. Uvažovalo se o rychlém metru na pneumatikách, i o víceméně konvenční rychlodráze.

Nejnovější projekt je z roku 1998 a počítá se stavbou desetikilometrové podzemní tratě od mohutného záchytného parkoviště pod Komárovem (zhruba v oblasti křižovatky dálnic D1 a D2) přes střed města do Králova Pole, s pozdější odbočkou do Líšně. Pro provoz se počítá s vozy konstukčně blízkými tramvajím RT6N1, které by mohly jezdit i po zbytku tramvajové sítě. Plán vypadá velice hezky, je ale bohužel pro město utopií, nebo je navržen pro město jiných dimenzí, a hlavně pro bohatší město. Zatím to vypadá, že celý projekt metra je podporován městem snad jen proto, aby i zde bylo něco podobného jako v Praze. Nelze reálně očekávat, že by stavba mohla být dokončena v nejbližších 20 letech...

IV. vozidla

Dvounápravové motorové vozy:
ev.č. skříň/výzbroj, r.výroby místa vyřazen poznámka
1-7 Graz/AEG 1899 24/12 1938 vozy 1 a 6 muzejní v TM Brno
8-48 Graz/AEG 1899-1900 20/18 1930-56 vůz 10 muzejní v TM Brno
50-55 Graz/AEG 1912 32/18 1945 vůz 52 až do roku 1964, pak muzejní v TM Brno
56-58 Studénka/AEG 1912 28/31 1964 1915 z dráhy Wien-Bratislava, vůz 57 muzejní v TM Brno
59-73 Graz/AEG 1920 23/27 1963-67  
74-83 Kr.Pole/Škoda 1926 28/44 1967-72  
84-103 Kr.Pole/ČKD 1927 28/44 1961-72 1950 přečísl.na 43-62
104-108 Vag.Kolín/Škoda 1927 28/44 1959-72 1950 přečísl.na 63-67
109-113 Vag.Kolín/Škoda 1928 28/44 1967-69 1950 přečísl.na 68-72, vůz 72 v TM Brno
114-133 Kr.Pole/Škoda 1928 28/44 1967-72 1950 přečísl.na 73-92, vůz 81 v TM Brno
134-139 Kr.Pole/Škoda 1932 28/44 1968-72 1950 přečísl.na 93-98
140-141 Kr.Pole/Siemens 1943 28/44 1969-70 1950 přečísl.na 99-100
142-149 Kr.Pole/Škoda 1943 28/44 1968-72 1950 přečísl.na 101-108, vůz 107 muzejní v DP (ne TM!) Brno
150 vl.stavba 1932 36/35 1945 jediný brněnský vůz ze středním vstupem
151-152 Kr.Pole/AEG 1943 28/32 1967 1950 přečísl.na 109-110
153-155 Studénka/AEG 1913 28/31 1960-64 původně z dráhy Wien-Bratislava, koupeny přes ČSD 1945
400-405 Kr.Pole/Škoda 1946 28/32 do 1971 od 1950 111-116, vůz 116 v TM Brno (opět jako 405)
1117-1136 Kr.Pole/Škoda 1950 21/43 1973-6 MT 4, do 1969 117-136, vůz 126 v TM Brno
1137-1141 Kr.Pole/Škoda 1955 21/43 1969-74 MT 4, do 1969 137-141
1142-1146 Kr.Pole/Škoda 1954 21/43 1974 MT 4, do 1969 142-146, část.vl.stavba

Vlečné vozy:
ev.č.                skříň/výzbroj, r.výroby          místa         vyřazen        poznámka
60-63 Graz 1900 16/19 1956-57 vůz 61 muzejní v TM Brno
64-71 Graz 1901 16/19 1945-58  
72-79 Graz 1894 24/19 1945-63 reko z vozů parní tramvaje
80-91 Graz 1890 24/10 1945-63 reko z vozů parní tramvaje
92-98 Graz 1876-9 24/19 1929 reko z vozů parní tramvaje
99-100 Ringoffer 1896 18/24 1929 reko z vozů parní tramvaje
101-112 Graz 1882 14/14 1920 1915 ex. Wien
192-194 Graz 1900 20/18 1957-63 reko z m.v.22,23,35 cca. 1945 
201-210 Studénka 1920 22/24 1945-66 vůz 205 muzejní v TM Brno
211-230 Ringhoffer 1925 26/46 1967-72 vůz 214 muzejní v TM Brno
v ůz 215 muzejní v DP Brno
231-240 Vag.Kolín 1927 26/46 1967-72  
241-260 Kr.Pole 1928 26/46 1964-72  
261-280 Kr.Pole 1928 25/50 1964-72 vůz 263 muzejní v TM Brno
281-288 Kr.Pole 1939 20/56 1967-68  
289-296 Kr.Pole 1948 20/56 1967-71 vůz 296 muzejní v TM Brno
297-326 Kr.Pole 1950 20/61 1973-74 vůz 301 muzejní v TM Brno

Čtyřnápravové tramvaje:

ev.č. skříň/výzbroj, r.výroby místa vyřazen poznámka
401-404 Tatra T-2, 1957 25/75 1985-1989 od 1969 zvednuta čísla o 1000
405-434 Tatra T-2, 1958 25/75 1977-1996 od 1969 zvednuta čísla o 1000
435-444 Tatra T-2, 1959 25/75 1985-1997 od 1969 zvednuta čísla o 1000
445-460 Tatra T-2, 1960 25/75 1985-1997 od 1969 zvednuta čísla o 1000
461-484 Tatra T-2, 1961 25/75 1985-1998 od 1969 zvednuta čísla o 1000, vůz 1473 v TM Brno
485-494 Tatra T-2, 1962 25/75 1978-1997 od 1969 zvednuta čísla o 1000
495-499 T-3, 1963 23/87 vyř. od 1996 od 1969 zvednuta čísla o 1000
500-510 T-3, 1964 23/87 vyř. od 1996 od 1969 zvednuta čísla o 1000
511-522 T-3, 1966 23/87 vyř. od 1992 od 1969 zvednuta čísla o 1000
523-540 T-3, 1967 23/87   od 1969 zvednuta čísla o 1000
541-580 T-3, 1967 23/87   od 1969 zvednuta čísla o 1000
1581-1588 T-3, 1970 23/87    
1497 (ii) T-3, 1971 23/87   náhrada za vůz zničený požárem
1589-1603 T-3SUCS, 1985 23/87    
1604-1619 T-3SUCS, 1985 23/87    
1620-1634 T-3SUCS, 1987 23/87    
1635-1652 T-3SUCS, 1989 23/87    
1653-1656 T-3, 1966 23/87   1992 ex. Praha 6522,6548,6572,6549
1657 T-3, 1965 23/87   1993 ex. Praha 6443
1658 T-3, 1967 23/87   1994 ex. Bratislava (!) 7710
1659-1668 T-3R, 1997 32/69   nové skříně
601-606 K-2, 1966 49/108 od 1988 od 1969 1001-1006, 1006 1996 reko na K2-R, nové číslo 1066
607 K-2, 1966 49/108 1988 prototyp K-2, z Mostu, od 1969 1007
1008-1022 K-2, 1969 49/108 od 1993 některé reko na K2R
1023-1042 K-2, 1973 49/108 od 1989 některé reko na K2R
1043-1067 K-2, 1974 49/108 od 1978 některé reko na K2R
1068-1087 K-2, 1975 49/108 od 1995 některé reko na K2R
1088-1117 K-2, 1977 49/108    
1118-1132 K-2, 1982 49/108    
1039,1046,
1105
K-2, 1966-1971 49/108   náhrady za zničené vozy stejných čísel
1201-1220 T6A5 1996 24/92    
1701-1702 KT8D5 1986      
1703-1723 KT8D5 1989      
1724-1728 KT8D5 1993      
1729-1735 KT8D5N 1999     střední nízkopodlažní článek

Historický vozový park trolejbusové dopravy byl tvořen následujícími vozy:
ev.č. výrobce, rok výroby vyřazeny poznámka
1-15 Škoda 6Tr1, 1949 1964-66  
16-31 Škoda 7Tr4, 1953-55 1967-71  
32-33 Škoda 8Tr3, 1957 1977  
34 Škoda 8Tr5, 1958 1977  
35 Škoda 8Tr6, 1958 1974  
36-42 Škoda 8Tr9, 1960 1973-78  
43-44 Škoda 9Tr2, 1963 1978 dvoudveřové vozy
45-54 Škoda 9Tr4, 1964 1978-81  
55 Škoda T11, 1968 1968 do Plzně (248), nyní TM Brno
3055-3056 Škoda 9Tr13, 1969 1981  
3057-3059 Škoda 9Tr14, 1970 1981  
3060-3064 Škoda 9Tr15, 1970 1982-85  
3065-3080 Škoda 9Tr17, 1972 1982-88  
3081-3083 Škoda 9Tr17, 1972 1984 dvoudveřové vozy
3084-3086 Škoda 9TrT17, 1974 1986-88  
3087-3091 Škoda 9Tr19, 1974 1987-88  
3092-3106 Škoda 9Tr20, 1975 1988-89  
3107-3116 Škoda 9TrH25, 1978 1990-93 některé prodány na Ukrajinu
3117-3128 Škoda 9TrHT26, 1979 1990-97 některé prodány na Ukrajinu
3129-3163 Škoda 9TrHT28, 1980 1990-97 některé prodány na Ukrajinu
3164-3168 Škoda 14Tr0, 1982 1988  
Roku 1969 bylo před ev.číslo vloženo předčíslí 30

V. současný stav

Na konci roku 1998 provozoval DP Brno následujicí tramvaje a trolejbusy:
1. Tramvaje

a) vozovna Královo Pole (nyní též Medlánky)
T3 (85 vozidel) 1495,1497,1499,1500,1506,1508, 1510,1511,1512,1514,1516,1517, 1522,1523,1525-1535,1538-1545, 1549,1551,1552,1555,1556-1558, 1560-1562,1564-1603,1657,1668 (některé vozy ze série 1495-1522 dlouhodobě odstaveny)
T3SUCS (29 v.) 1604-1614,1616,1617,1619-1634
KT8D5 (28 v.) 1701-1735
T6A5 (20 vozů) 1201-1220
RT6N1 (4 vozy) 1801-1804

b) vozovna Pisárky
K2 (101 vozidel) 1005,1023-1027,1029-1033,1036, 1037,1038,1040-1044,1047-1052, 1054,1057,1059-1063,1065,1067- 1078,1080-1132
K2R (8 vozidel) 1003,1018,1028,1039,1053,1064, 1066,1079
T3 (14 vozů) 1536,1537,1546,1547,1548,1550, 1553,1554,1559,1563,1653-1656
T3SUCS (18v.) 1635-1662
T3R (11 vozů) 1615,1659-1668

2. Trolejbusy

a) vozovna Komín, provoz linek 134,135,136,137,142,145,146
 
14Tr/01 3169-3187 v provozu od roku 1983
14Tr/03 3188-3192 v provozu od roku 1984
14Tr/07 3193-3200 v provozu od roku 1985
14Tr/14 3265-3266 v provozu od roku 1994
14TrM 3267-3287 v provozu od roku 1995/6
 21Tr 3001-3010 v provozu od roku 1999
54 vozů

b) vozovna Husovice, provoz linek 132,139,144,145,146,147
 
14Tr/07 3201-3204 v provozu od roku 1985
14Tr/08 3205-3213 v provozu od roku 1987
14Tr/08 3214-3220 v provozu od roku 1989
14Tr/11 3241-3242 v provozu od roku 1990
14Tr/11 3243-3250 v provozu od roku 1992
14Tr/14 3258-3264 v provozu od roku 1994
15Tr 3501-3508 v provozu od roku 1990/1
    45 vozů

c) odstavná plocha Slatina, provoz linek 131 a 141
 
14Tr/08 3221-3231 v provozu od roku 1989
14Tr/08 3232-3240 v provozu od roku 1990
14Tr/11 3251-3257 v provozu od roku 1994
    27 vozů

Ve stavu tak bylo 136 vozidel. Některé vozy 14Tr z nejstarší série byly dlouhodobě odstaveny a budou pravděpdoboně brzy vyřazeny.
 

Přehled fotografií:
Brno, K2 na nádražní ulici
Brno, K2M (modernizovaná na Staré Osadě)
Brno RT6N1 v Masarykově čtvrti
Brno, T1 v líšeňském museu
Brno, T2 v Králově poli
Brno, T2 v Pisárkách
Brno, T3 u České
Brno, T3 u České
Brno, T6 v depu Medlánky
Brno, T6 u hlavního nádraží
Tramvaj K2 u hl.nádraží
Škoda 6Tr ve Slatině
Původní brněnský trolejbus 7Tr na výstavě v Teplicích
Muzejní trolejbusy TM Brno
Škoda 14TrM při testovacích jízdách

Mapa sítě městské dopravy:
 
Oblast Bystrce Oblast Lesné Oblast Líšně
Oblas Kohoutovic Oblast centra města Oblast Slatiny
Oblast St.Lískovce Oblast Modřic Oblast Tuřan

Mapa trolejbusové sítě (c) 1998 Roman Pavel


Tato stránka (c) 1999 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.